CERTIFIKACE ISO 9001:2015 (+420) 776 031 234 info@konstrukta.cz

Pasivní domy

Pasivní domy představují v současné době nový trend v kvalitním bydlení. Díky možnostem dotací je výstavba pasivního domu stále dostupnější. Pro získání dotace je potřeba nechat si zpracovat projekt a najít si stavební firmu, která odvede precizní práci, aby dům byl kvalitní nejen na papíře. Nabízíme vám vypracování kvalitního projektu a následnou realizaci na nklíč.

Všechny naše realizované stavby získaly úspěšné testy vzduchotěsnosti (Blower door test) a obstály v provozních podmínkách velmi dobře. Jako první firma v Olomouckém kraji jsme získali pro naše zákazníky výše zmíněnou dotaci z programu Zelená úsporám. Jen v roce 2016 jsme realizovali pět pasivních domů souběžně.

Princip Pasivních domů:

Kompaktní tvar budovy

 • Zásadní z parametrů
 • Snaha o dosažení co nejnižšího parametru ochlazovaných konstrukcí k objemu budovy A/V (z konstrukčního hlediska je nejvhodnější tvar kvádru, či krychle).

Orientace ke světovým stranám, včetně orientace vnitřních dispozic

 •  Ideální orientace na jih, nezastíněná okolní zástavbou (zabezpečení dostatku  solárních zisků)
 •  Vnitřní dispozice navrhovat tak, aby se maximálně využily solární zisky,  optimalizovala se délka rozvodů  větrání, vytápění a teplé vody

Omezení složitých tvarů konstrukce budovy

 •  Při realizaci mohou vytvářet komplikované detaily, tepelné mosty, které celkově prodražují stavbu

Izolace konstrukcí

 •   Tloušťka izolace se určuje výpočtem (závisí na typu konstrukce dřevostavba X zděná)
 •   Součinitel prostupu tepla celé konstrukce nesmí překročit hodnotu U= 0,2W/(m².K)
 •   Požadavky na „Součinitele prostupu tepla“ pro jednotlivé konstrukce:

Obvodová stěna „U“=0,10-0,15 W/(m².K)

Střecha „U“ = 0,08-0,12 W/(m².K)

Podlaha na terénu „U“ = 0,12-0,15 W/(m².K)

Okna „U“ = 0,8 W/(m².K)

Výplně otvorů

 • Hodnota součinitele prostupu tepla celého okna vč. rámu Uw ≤ 0,8 W/(m².K)
 • Součinitel prostupu tepla zasklení běžně dosahuje Ug ≤ 0,6 W/(m².K) při zasklení trojskly vyplněnými vzácným plynem s vysokou propustností slunečního záření nad 50%
 • Použití kvalitních izolovaných rámů a osazení okna do vrstvy tepelné izolace minimalizují tepelné mosty v místě osazení okna do stěny

Neprůvzdušnost

 •  Kontroluje se Blower-door testem – požadavek na neprůvzdušnost je n50 ≤ 0,6 h-1
 •  Výměna vzduchu v pasivním domě má být řízená, nikoli probíhat neřízeně přes netěsnosti konstrukce

Větrání

 • Souvisí s neprůvzdušností, probíhá řízeně se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperací)
 • Rekuperací se zvyšuje vnitřní komfort (stále čerstvý vzduch, bez průvanu a teplotních rozdílů). Použitím filtrů se snižuje prašnost v interiéru, nepotřebou větrat okna se snižuje pronikání hluku zvenčí a využitím rekuperace (tedy předehřívání větracího vzduchu odpadním) se ušetří energie na vytápění (požadovaná účinnost výměníku tepla je min. 75%)

Zdroje tepla a příprav TV v pasivním domě

 • Tepelné ztráty pasivního domu jsou téměř zanedbatelné – činí 10-15 W/m², významnější je proto pokrytí potřeby teplé vody
 •  lze použít elektrokotel (pozor na primární energie), kotel na tuhá paliva, plynový kotel se zásobníkem tepla, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory jako doplněk

Požadavky na pasivní dům:

 •  Měrná roční spotřeba tepla na vytápění max. 15kWh/(m².a)
 •  Neprůvzdušnost obálky budovy n50 ≤0,6 h-1
 •  Celková potřeba primární energie ≤ 120 kWh/(m².a)

Jedním ze systémů, které jsou vhodné pro pasivní stavby je IZODOM

Níže v odkazech si můžete stáhnout informativní materiály tohoto systému. Fotografie níže jsou naše realizace zděných pasivních domů z celé řady vhodých materiálů.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: